Regulamin

Do pobrania tutaj „REGULAMIN”
Regulamin serwisu GOOD FOOD catering
WSTĘP
1.      Właścicielem Serwisu Good Food catering jest Iwona Szumny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Iwona Szumny GOOD FOOD wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Pilotów 24/105, 31-462 Kraków, dodatkowy adres wykonywania działalności: ul. Wysłouchów 12c, 30-611 Kraków,  NIP: 9452124751, REGON: 369213112, adres poczty elektronicznej: kontakt@goodfood-catering.pl (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).
2.      Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług oraz Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Usługi.
1.      DEFINICJE
 Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1.      CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
2.      DIETA, USŁUGA – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo na stronie Serwisu w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz w umowie o świadczenie Usługi zawartej zgodnie z Regulaminem.
3.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku.
4.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia na Usługę, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków świadczenia Usługi, w tym jej rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i płatności.
5.      KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
6.      KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
7.      KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w Serwisie Internetowym, to jest oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcęoraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem jego funkcjonalności, w szczególności informacje o złożonych Zamówieniach oraz wykupionych Usługach.
8.      PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
9.      REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług.
10.  SERWIS INTERNETOWY– serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://goodfood-catering.pl oraz jego subdomenami.
11.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
12.  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
13.  USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Iwona Szumny prowadząca działalność gospodarczą pod firmą IWONA SZUMNY GOOD FOOD wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności ul. Wysłouchów 12c, 30-611 Kraków i adres do doręczeń: ul. Pilotów 24/105, 31-462 Kraków, NIP: 9452124751, REGON: 369213112, adres poczty elektronicznej: kontakt@goodfood-catering.pl oraz numer telefonu 796743209.
14.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
15.  ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą.
 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
4.Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
5.Klient korzystający z usług Usługodawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
6.Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określa „Polityka prywatności” Serwisu internetowego. Wszelkie ceny podane na stronie Serwisu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi wszystkie niezbędne składniki.
 
3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługodawca za pomocą Serwisu internetowego świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
– prowadzenie Konta klienta w Serwisie,
– umożliwienie składania zamówień na Produkty za pomocą Formularza zamówienia.
2. Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.
3. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a, zawierana jest z Klientem na czas nieokreślony w momencie dokonania przez niego poprawnej rejestracji w Serwisie internetowym za pomocą Formularza rejestracji.
4. Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b, zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy.
5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
– urządzenie z dostępem do sieci Internet,
– przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies oraz Java Script,
– dostęp do poczty elektronicznej.
6. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
4. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE
1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
-Formularza Zamówienia
-Konto
3. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne oraz Usługi bez wad.
5. REJESTRACJA W SERWISIE
1. Konto klienta w Serwisie internetowym może posiadać wyłącznie Klient, który dokonał poprawnej rejestracji.
2. Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie Usługodawcy Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient podaje adres poczty elektronicznej (e-mail) służący do kontaktu z Usługodawcą, ustala hasło które umożliwia dostęp do Konta klienta.Aktywacja Konta klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
3. Klient upoważniony jest do posiadania wyłącznie jednego Konta klienta.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego Konta klienta.
5. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywaniu osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta klienta.
6. Klient zobowiązany jest do posługiwania się w Serwisie internetowym jedynie danymi dotyczącymi jego osoby i zgodnymi ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych zobowiązany jest do dokonania ich aktualizacji w Serwisie.
6.  WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA
1. Rozpoczęcie korzystania z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
a) wypełnieniu formularza rejestracji,
b) kliknięciu pola akcji
c) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej.
2. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, hasło oraz danych dotyczących świadczenia ewentualnych Usług: adres Usługi (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres dostaw weekendowych/świątecznych, preferowane godziny dostawy spośród dostępnych.
3. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia – w takim wypadku konieczne jest zaznaczenie odpowiedniego pola oraz podanie dodatkowo hasła.
4. Usługobiorca może posiadać jedno Konto w Serwisie Internetowym w tym samym czasie. 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
5. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony.
6. Usługobiorca ma możliwość, w każdej i bez podania przyczyny, rezygnacji z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@goodfood-catering.pl lub też pisemnie na adres: ul.Chodowieckiego 7, 33-332 Kraków.
7. Usługobiorca może także samodzielnie zrezygnować z dalszego korzystania z Konta poprzez usunięcie Konta Usługobiorcy korzystając z opcji dostępnych w jego ramach. Usunięcie Konta nie ma wpływu na realizację uprzednio zakupionych Usług.
7. ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
1. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Sprzedawcę na rzecz Klienta jest uprzednie złożenie przez Klienta Zamówienia oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez Sprzedawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z pkt. 5 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres kontakt@goodfood-catering.pl.
3. Zamówienie składane za pomocą poczty elektronicznej powinno zawierać tożsame dane, jak w przypadku Zamówienia składanego za pomocą Formularza Zamówienia – w razie braków lub potrzeby uzupełnienia informacji Sprzedawca poprosi Klienta o ich uzupełnienie.
4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi. Samo rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest następnie od daty rozpoczęcia Usługi wskazanej w przyjętym Zamówieniu oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.
5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o zawarciu umowy o świadczenie Usługi.
6. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) następuje od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu z uwzględnieniem poniższych zasad:
– w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego przyjętym Zamówieniu;
– w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od  drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz zaakceptowanie przez klienta warunków zawartej umowy. Treść umowy o świadczenie Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy.
8. Klient jest uprawniony zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu z Usługodawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji.
8. METODY PŁATNOŚCI
1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:
– przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mBank o numerze:
17 1140 2004 0000 3002 7736 4961
– przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu Przelewy24.
– płatność za pośrednictwem systemu PayPal
2. Wpłatę za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie w terminie 3 dni od momentu potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w zakreślonym terminie, zamówienie zostaje anulowane.
3. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy, bądź przesłania potwierdzenia przelewu elektronicznego w formie pliku PDF. Potwierdzenie powinno zawierać: dane Klienta, numer Zamówienia.
4. Usługodawca w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolniony jest z wydawania Klientowi paragonu fiskalnego. Na życzenie Klienta po otrzymaniu stosownych danych Usługodawca wystawia fakturę VAT.
9.  KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY USŁUGI DO KLIENTA
1. Dostawa w ramach realizacji Usługi dostępna jest na terenie Krakowa i okolic w promieniu 10km.
2. Koszt dostawy jest wliczony w cenę Usługi.
3. Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę lub na zlecenie Sprzedawcy.
4. Dostawa jest realizowana zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi – od dnia oraz przez okres i pod adres ustalony umową o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem zdania następnego. Rozpoczęcie realizacji Usługi (dostaw) na podstawie uprzednio przyjętego do realizacji Zamówienia następuje zgodnie z poniższymi zasadami:
– w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym do godziny 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od następnego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu;
– w przypadku uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta za Usługę w Dniu Roboczym po godzinie 12:00 rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi od  drugiego Dnia Roboczego po tym dniu, nie wcześniej jednak niż od dnia rozpoczęcia Usługi wskazanego w przyjętym Zamówieniu.
5. Dostawa jest realizowana w Dni Robocze w godzinach podanych w Formularzu Zamówienia. Klient może podać w Formularzu Zamówienia preferowane godziny dostawy w dostępnym przedziale czasowym, aczkolwiek nie są one wiążące dla Sprzedawcy – Sprzedawca może dokonać dostawy w całym podanym przedziale czasowym. W przypadku Usługi obejmującej także dni niebędące Dniami Roboczymi, dostawa posiłków na te dni w ramach Usługi dokonywana jest w ostatni Dzień Roboczy poprzedzający te dni, chyba że Usługodawca i Klient ustalą dostawę w inny sposób.
10.  PROMOCJE  I HASŁA RABATOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Usług obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Serwisu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem oraz nie naruszają już zawartych umów o świadczenie Usług.
2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub  regulaminie danej promocji.
3. Poniższe postanowienia dotyczące haseł rabatowych mają zastosowanie, chyba że odrębny regulamin korzystania z danego hasła rabatowego stanowi inaczej.
4. W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Klient ma możliwość podania posiadanego hasła rabatowego – celem jego zastosowania konieczne jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania. W przypadku Zamówienia składanego za pośrednictwem poczty elektronicznej Klient podaje hasło rabatowe w treści wiadomości.
5. Hasło rabatowe to indywidualny kod uprawniający jego posiadacza do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym w wysokości oraz w okresie określonym przez Sprzedawcę przy wydaniu danego hasła rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od wartości umowy sprzedaży. Hasło rabatowe nie ma zastosowania do Usługi opisanej na stronie Serwisu jako testowa (Dieta Testowa).
6. Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego rabatu na Usługi w Serwisie Internetowym.
7. Klient nie może jednocześnie skorzystać z promocji  oraz hasła rabatowego.
8, Dzień Próbny objęty jest ceną promocyjną i może zostać wykorzystany jednorazowo przez Klienta.
9. Cena za Usługę w wariancie Dzień Próbny nie łączy się z innymi promocjami.
11. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
1. Kontakt z usługodawcą możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt, mailowo na adres kontakt@goodfood-catering.pl lub pisemnie na adres ul. Pilotów 24/105, 31-462 Kraków.
12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ USŁUG
1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz świadczeniem Usług, Usługobiorca oraz Klient może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@goodfood-catering.pl lub pisemnie na adres: ul. Wysłouchów 12c, 30-611 Kraków.
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości
b) roszczenia Usługobiorcy / Klienta
c) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny. W celu wypowiedzenia umowy należy przesłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
– jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
– jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Good Food;
a) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Good Food, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
b) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
15.  PRAWA AUTORSKIE
1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez serwis GOOD FOOD catering zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca/Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.